Struktura

  • Lider Klastra

Lider Klastra pełni funkcję Koordynatora Klastra i odpowiada za koordynację kontaktów Członków Klastra, reprezentowanie Członków Klastra na zewnątrz, koordynację zadań związanych z realizacją projektów. Funkcję Lidera Klastra pełni Fundacja Sądecka.

  • Zarząd

Za bieżące zarządzanie działaniami Klastra odpowiada Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu pełni główny menadżer Klastra Aktywnej Turystyki – Zygmunt Berdychowski.

  • Rada Zarządzająca

Rada Zarządzająca jest głównym organem decyzyjnym Klastra odpowiedzialnym m.in. za ustalanie wspólnych działań, planowanie przedsięwzięć, nadzorowanie realizacji projektów, przyjmowanie nowych członków Klastra oraz podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących działalności Klastra. W skład Rady Zarządzającej wchodzą przedstawiciele wszystkich członków Klastra Aktywnej Turystyki.

  • Rada Programowa

Rada Programowa jest organem doradczym dla Rady Zarządzającej i Zarządu Klastra w zakresie planu działań i długoterminowej strategii Klastra. Każdy Członek Klastra ma prawo wyznaczyć jedną osobę do składu Rady Programowej.

  • Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Rady Zarządzającej i Zarządu Klastra w zakresie innowacji, badań naukowych i działań B+R. W jej skład wchodzą Lider Klastra oraz po jednym przedstawicielu z każdej jednostki naukowej będącej Członkiem Klastra,